Kontakt 8:00 - 16:00 +48 726 534 252

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO magnetCards.pl z 19.01.2016.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego magnetCards.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod magnetCards.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod magnetCards.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod magnetCards.pl, prowadzony jest przez Monika Tom Wedding Druk
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer z zainstalowanym i włączonym Flash Player w wersji 10.2 lub większym, lub
b) przeglądarka Chrome z zainstalowanym i włączonym Flash Player w wersji 10.2 lub większym, lub
c) przeglądarka FireFox z zainstalowanym i włączonym Flash Player w wersji 10.2 lub większym,
d) na urządzeniach typu Tablet, Palm z ekranem dotykowym używanie sklepu może być uciążliwe, lub nie możliwe
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu magnetCards.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Zlecający widzi na swoim monitorze. Różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycznych między wydrukami wykonywanymi przez Wykonawcę, odbitkami zdjęć z fotolabów, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym Wykonawca nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania lub niewłaściwie wybranego profilu kolorów w monitorze Zlecającego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową magnetCards.pl, dokonać wyboru szablonu magnesu, zaprojektować swój magnes lub kartkę samodzielnie prostą aplikacją do personalizacji umieszczonych na sklepie szablonów, wpisanie ilości produktów, wybranie dodatków, takich jak okładki, czy koperty, oraz dodanie produktów do koszyka zakupowego, i zakończenie procesu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam".
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Rejestracja zamowienia Nr:", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Klient otrzymuje do akceptacji drogą mailową, projekty które są integralną częścią zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o których mowa powyżej, oraz po zaakceptowaniu wszystkich projektów
4.10. PERSONALIZACJA: Nazwiska i imiona są drukowane w takiej formie jakiej otrzymamy od Państwa. Nie wykonujemy odmiany nazwisk lub imion. Nie odpowiadamy za literówki lub błędy w przesłanej liście gości.
4.11. Po akceptacji projektów przez Klienta, sklep magnetCards nie odpowiada za pomyłki, które nie zostały zgłoszone przez Klienta.

4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów możliwych do wyboru podczas składania zamówienia i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą polską. Koszty dostawy wynoszą - [DOSTAWA]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu magnetcards.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

VI. Czas realizacji zamówienia
6.1. W przypadku wybrania projektu mapki dojazdowej (gdzie my przygotowujemy projekty) - projekt zostaje wysłany do akceptacji Klienta w ciągu 2-3 dni roboczych.
6.2. Proces produkcji trwa do 17 dni roboczych od momentu zaakceptowania przez klienta grafik i dokonania wpłaty za zamówienie.
6.3. W przypadku wybrania usługi "Ekpres", proces produkcji zostaje przyśpieszony do 10 dni roboczych od akceptacji grafiki i dokonania wpłaty za zamówienie.

VII. Ceny i metody płatności
7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego Deutsche Bank 34 1910 1048 2415 8907 4726 0001,
b) płatnością w systemie transferuj.pl [REGULAMIN TRANSFERUJ.PL]

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk, podany w niniejszym Regulaminie.
8.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, innymi słowy, usług lub towarów zindywidualizowanych na specjalne zamówienie klienta, takimi są magnesy oraz zaproszenia personalizowane pod klienta, z jego zdjęciami lub tekstami.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
magnetCards.pl
ul. Brochowska 21/1
52-019 Wrocław
8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

IX. Informacja o cłach
9.1 W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=2 0110310

X. Reklamacje dotyczące Towarów
10.1. magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@magnetcards.pl. magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
11.1. magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić [podmiot prowadzący sklep internetowy] o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@magnetcards.pl.
11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
11.5. magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Postanowienia końcowe
12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę magnetCards.pl Monika Tom Wedding Druk.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright © 2021 magnetCards.pl
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz
pomocy przy projektowaniu zaproszeń –

Zadzwoń: +48 726 534 252

Pomożemy!
ekipa magnetCards

Polub zanim zapomnisz